Konečný užívateľ výhod

Úvod Novinky Konečný užívateľ výhod

   

 

        Právnická osoba zapísaná do obchodného registra do 31. októbra 2018 je povinná* do 31. decembra 2019 podať návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod. Právnická osoba, ktorá sa zapisuje do OR a vznikla 01.11.2018 a neskôr musí konečného užívateľa výhod uviesť už v prvozápise.*

 

*( z tejto povinnosti je vyňatá právnická osoba, ktorá je subjektom verejnej správy, subjektom zapísaným v registri partnerov verejného sektora, emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, podliehajúci požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona o cenných papieroch a investičných službách, či podľa rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo rovnocenných medzinárodných noriem.)

 

 

         Konečného užívateľa výhod osoby, ktorá je partnerom verejného sektora treba zapísať do registra partnerov verejného sektora. Ak je partner verejného sektora zároveň :

     

    - a) emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, podliehajúci požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona o cenných papieroch a investičných službách, či podľa rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo rovnocenných medzinárodných noriem 

     

     - b) spoločnosťou, ktorú emitent podľa bodu a) priamo, alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi,


sa do registra zapisujú namiesto konečných užívateľov výhod členovia vrcholového manažmentu.

       

 

    Okrem ďalších PO, povinnosti zápisu konečného užívateľa výhod podliehajú

 

     - spoločnosť s ručením obmedzeným

     - verejná obchodná spoločnosť

     - komanditná spoločnosť

     - súkromná akciová spoločnosť

     - družstvo


           →( konečný užívateľ výhod sa pri nich zapisuje do Obchodného registra)

 

    Mimovládne neziskové organizácie :

      

        - nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby 

        - neinvestičný fond

        - nadácia                                         

 

           → ( konečný užívateľ výhod sa pri nich zapisuje do Registra mimovládnych neziskových organizácií )

              → ( ak sú zároveň partnerom verejného sektora, konečného užívateľa výhod treba zapísať aj do registra partnerov verejného sektora. )

 

Za nesplnenie povinnosti zapísať konečného užívateľa v lehote do príslušného registra hrozia sankcie.

Registrový súd, uloží pokutu do 3 310 eur.  (§ 11 zákona o obchodnom registri)

 

 

Kto je konečný užívateľ výhod ?  Aké údaje treba zapísať ? Akým postupom sa zapisuje konečný užívateľ výhod ?

     

Ak si kladiete niektorú z týchto otázok a nemáte čas sa tomu venovať, obráťte sa na nás. 

Konečného užívateľa výhod Vám dáme zapísať za 50 eur. 

 

 

 

Ak je v článku neaktualita / nepresnosť budeme radi za spätnú väzbu